Support Medium


* För det lite större företaget, som behöver regelbunden hjälp med sina IT-system

Som ett första steg tar vi fram en komplett driftdokumentation för kunden. På så sätt kan våra drifttekniker få en god inblick i systemet. Samtidigt får vi goda förutsättningar att kunna hitta lösningen på eventuella framtida problem.

Vi kopplar även in automatisk övervakning på servrar och andra vitala system och funktioner. Anslutning sker till vår support/ ärendehanteringssystem. Kunden får inloggningsuppgifter till detta system som nås via Internet. Eventuella problem i framtiden avhjälps i första hand på distans. Vi ställer in systemet så att vi når kundens servar direkt från vårt kontor. Användarna kan vi hjälpa via vår Internetbaserade supportklient.

Löpande har vi sedan fyra driftmöten per år. Dessa är till för planering av kundens IT-verksamhet. Samtidigt är det bra tillfällen att diskutera om det behövs förändringar i tjänsten.

Den löpande driften och supporten hanteras genom att våra servicetekniker gör regelbundna besök hos kunden. I avtalet ingår ett besök på två timmar var 14:e dag. Behövs ytterligare åtgärder överenskommes detta med kunden när behovet uppstår.

Ett Internetbaserat backup- och arkivsystem installeras i kundens server. Backup sker varje natt. Samtliga filversioner sparas för de senaste sex veckorna. Kunden kan själv läsa tillbaka filer via Internet. Var 6:e månad sparas filstrukturen på fast media, som sedan lagras hos oss i tre år.
Datamängden som ingår är 300 Gb för löpande backup och 500 Gb i arkivsystemet.